Algemene voorwaarden

1. TOEPASBAARHEID

1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Opdrachtgever door het aanvragen van een offerte bij of door het overmaken van een opdracht of order aan NV Crius Group, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Vaartstraat 66, BTW BE 0497.662.525; BV Crius Publishing Services, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Vaartstraat 66, BTW BE 0807.418.991; BV Crius Technology, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Vaartstraat 66, BTW BE 0836.880.168 en BV Crius Group Nederland, met maatschappelijke zetel te 1018 VR, Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 89, kvk 85706310 (“Crius”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Crius en de Opdrachtgever, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de Unidroit Principles; (5) het Belgische recht.

Crius wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Crius uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

1.2 De andere vennootschappen zijn in geen geval aansprakelijk voor de uitvoering van de specifieke opdracht door de uitvoerende vennootschap en kunnen niet worden geacht zich garant of borg te hebben gesteld voor de uitvoering van de opdracht door de uitvoerende vennootschap.

1.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling.

In geval van nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen Crius en de Opdrachtgever, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4 Crius behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

1.5 Onder Opdrachtgever wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op Crius.

2. DEFINITIES

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden dient onder volgende begrippen te worden verstaan:

2.1 De Diensten: de door Crius geleverde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot de opmaak en dataconversie van boeken, het aanmaken van e-books, educatief zetwerk, redactionele ondersteuning,…

2.2 de Software: de door Crius al dan niet op vraag van de Opdrachtgever ontwikkelde en/of in licentie gegeven software, waaronder, maar niet beperkt tot content management en link management applicaties, publiceeroplossingen,…

3. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

3.1 Crius kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Crius vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Opdrachtgever.

Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Crius in rechte te verbinden, de order van de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Crius met de uitvoering van de order een aanvang maakt.

3.2 Crius is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.

4. PRIJS

4.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt.

Voor elke Dienst of de ontwikkeling van Software afzonderlijk wordt een vast honorarium en/of een uurtarief, tarief per byte of per pagina overeengekomen. Deze is slechts geldig voor het welbepaalde project of Dienst en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten,Diensten of Software.

4.2 Alle prestaties die niet expliciet werden voorzien in de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Opdrachtgever, en worden als dusdanig aangerekend aan de Opdrachtgever.

4.3 Volgende kosten zijn niet inbegrepen en, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Opdrachtgever: administratieve kosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, portkosten, heffingen en belastingen.

4.4 Verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van Crius, en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen.

4.5 Valutaschommelingen, loonindexeringen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, en verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de eindoplevering, geven Crius de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4.6 Voor opdrachten en/of bestellingen boven de 50.000 Euro, exclusief BTW, heeft Crius het recht aan de Opdrachtgever een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

5. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De verantwoordelijkheid van Crius beperkt zich tot de uitvoering van het order, naar best vermogen, zoals overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst. Crius gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan. Crius verbindt zich ertoe voor de ontwikkeling van de Software en/of de levering van de Diensten voldoende gekwalificeerde en geschikte personen ter beschikking te hebben. Crius beslist volledig discretionair welke personen de opdracht zullen uitvoeren. De Opdrachtgever kan geen enkele aanspraak maken op een personeelslid of aangestelde van Crius om de opdracht uit te voeren. Crius behoudt zich eveneens het recht voor de personen, aangewezen voor de uitvoering van de opdracht ten allen tijde te vervangen door andere voldoende gekwalificeerde en geschikte personen.

5.2 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om alle documentatie en informatie, waarvan Crius aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de ontwikkeling van de Software en/of de levering van de Diensten, en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de ontwikkeling van de Software en/of de levering van de Diensten, tijdig en gestructureerd over te maken aan Crius. De Opdrachtgever staat in voor de correctheid en volledigheid van de meegedeelde informatie en documentatie.

5.3 Crius bezorgt de afgewerkte documenten, welke het resultaat zijn van de door Crius geleverde Diensten per mail, FTP, online services, elektronische drager en/of op papier aan de Opdrachtgever. Aanpassingen aan de inhoud, die al dan niet een invloed hebben op de lay-out, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen enkel door Crius worden uitgevoerd mits betaling van een bijkomende vergoeding.

De Opdrachtgever draagt de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid, en alle kosten m.b.t. het (af)drukken van deze documenten. Crius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die gemeld worden nadat de “goed voor druk” door de Opdrachtgever werd gegeven. Het geven van de “goed voor druk” behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

5.4 Crius bezorgt de Software aan de Opdrachtgever per mail, FTP, online services, elektronische drager of door installatie op de systemen van de Opdrachtgever. Crius dient bij de installatie of levering van de Software buiten haar onderneming, over toegang tot het internet te beschikken. De Opdrachtgever dient deze toegang te voorzien op de plaats waar de betreffende Software en/of andere diensten zullen worden geleverd of geïnstalleerd.

5.5 De opgegeven uitvoeringtermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen Crius en de Opdrachtgever een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot enige schadevergoeding, en/of tot ontbinding van de overeenkomst.

Wijzigingen en/of aanvullende werken hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijnen vervallen. Gedeeltelijke uitvoering heeft geen verbreking van de overeenkomst tot gevolg.

5.6 Crius is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van de Opdrachtgever, en/of enige andere derde.

6. GARANTIE, KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De Opdrachtgever moet direct bij de ontvangst en/of installatie van de overeenkomstig artikel 5.3 gecorrigeerde documenten en Software een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) volledige uitvoering van het order, gebruik van de correcte gegevens, etc.

Direct verifieerbare afwijkingen moet de Opdrachtgever onmiddellijk ter kennis brengen van Crius, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze prestaties te aanvaarden als overeengekomen.

De Opdrachtgever verliest in ieder geval het recht zich op deze direct verifieerbare gebreken en/of non-conformiteit te beroepen, indien hij Crius niet binnen een termijn van 15 dagen schriftelijk en met de vermelding van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon, op de hoogte brengt, met een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

6.2 Crius is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige en/of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Opdrachtgever meegedeeld, voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Opdrachtgever en/of een derde aan de documenten en/of de Software worden aangebracht, voor de verkeerde aanwending van de documenten en/of de Software en/of voor het niet- naleven door de Opdrachtgever van wettelijke en/of andere verplichtingen. Crius kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de documenten. Dit is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Crius volledig en draagt alle kosten voor alle eventuele aanspraken van derden in dit kader.

6.3 Crius is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag en/of de door Crius aangegane polis BA-uitbating overstijgt.

6.4 In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal Crius naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme of gebrekkige documenten en/of Software corrigeren; of (2) de non- conformiteit of het gebrek vergoeden.

6.5 De Opdrachtgever vrijwaart Crius volledig en op eigen kost voor eventuele aanspraken van derden uit of in verband met de ontwikkeling van de Software en/of de levering van de Diensten.

6.6 De Opdrachtgever mag in geen geval werkzaamheden door derden laten uitvoeren, met het oog op de correctie van niet- conforme en/of gebrekkige documenten en/of Software tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Crius.

6.7 Klachten ontheffen de Opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn.

6.8 De Opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

7. OVERMACHT EN HARDSHIP

7.1 Crius is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

7.2 In geval van overmacht of hardship kan Crius naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Opdrachtgever uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen.

Indien de Opdrachtgever niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan Crius de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Opdrachtgever tot schadevergoeding te veroordelen.

7.3 Onder overmacht en hardship worden ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming): staking, overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, panne, file, etc.

8. FACTUUR EN BETALING

8.1 De Opdrachtgever moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Crius overmaken en met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer, en een omstandige beschrijving van de klachten.

8.2 Bij afwezigheid van enige andersluidende overeenkomst , worden de door Crius geleverde Diensten als volgt gefactureerd : 70% bij de oplevering van de eerste proef; 30% bij de eindoplevering, d.i. na het aanbrengen van de door de Opdrachtgever gevraagde correcties overeenkomstig artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden. Correcties na eindoplevering, alsook alle inhoudelijke correcties, die al dan niet een invloed hebben op de lay-out van het document, worden apart gefactureerd tegen de geldende tarieven.

8.3 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

  • geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
  • is de Opdrachtgever gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
  • worden alle andere, zelfs niet vervallen facturen van Crius op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
  • heeft Crius het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Opdrachtgever te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen;
  • behoudt Crius zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de Opdrachtgever aan Crius werden toevertrouwd of door Crius werden bewerkt, tot de algehele betaling van alle aan Crius verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen.

8.4 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

9. ANNULATIE

9.1 Ingeval een order door of lastens de Opdrachtgever wordt geannuleerd, om het even om welke reden, en indien een vast honorarium werd overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 80% van het totale offertebedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Crius om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

9.2 Ingeval een order door of lastens de Opdrachtgever wordt geannuleerd, om het even om welke reden, en indien een uurtarief, tarief per byte of per pagina werd overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden tot integrale vergoeding van de reeds gepresteerde werkuren, reeds verwerkte bytes of pagina’s, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding ten bedragen van tweehonderd vijftig Euro (€ 250,00).

10. ONDERAANNEMING

10.1 Crius heeft het recht om een deel van de overeengekomen werken in onderaanneming te geven, zonder kennisgeving aan of goedkeuring van de Opdrachtgever.

10.2 Indien Crius optreedt als onderaannemer, heeft Crius een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant- hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering en dit conform art 1798 B.W..

10.3 Indien Crius optreedt als onderaannemer, heeft Crius bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op Crius als onderaannemer een beroep werd gedaan.

10.4 De in dit artikel vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding.

11. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

12. NETTING

12.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Crius en de Opdrachtgever automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Crius en de Opdrachtgever steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

12.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Opdrachtgever en Crius doorgevoerde schuldvergelijking.

13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

In geval van enige verandering in de toestand van de Opdrachtgever, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever kunnen schaden, houdt Crius zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten tot het ogenblik dat de Opdrachtgever afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Opdrachtgever ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Crius om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Elk intellectueel eigendomsrecht op werken die gecreëerd zijn door Crius, haar werknemers, consultants of onderaannemers (inclusief Software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how, structuren, algoritmes en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan Crius en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval.

Met uitzondering van de door Crius afgeleverde licenties, houdt de levering van producten, Software en/of andere Diensten door Crius aan de Opdrachtgever geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. De vergoedingen betaald door de Opdrachtgever houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht, behoudens eventueel de vergoeding voor de licenties.

14.2 Deze intellectuele eigendomsrechten mogen niet misbruikt worden, noch door de Opdrachtgever, noch door derden.

14.3 De Opdrachtgever erkent en garandeert dat Crius door de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de Opdrachtgever of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Crius volledig en op eigen kost voor aanspraken van derden in dit kader. Crius kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke inbreuken op andere intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van haar producten, Software of andere Diensten.

14.4 Ingeval van levering en/of installatie van Software, welke eigendom is van of in licentie gegeven aan Crius, verleent Crius aan de Opdrachtgever een niet- exclusieve, niet overdraagbare, licentie om de Software te gebruiken , tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

De licentie verleent de Opdrachtgever niet het recht om (1) op de Software aan derden enig recht te verlenen, (2) de Software te kopiëren, verkopen, verhuren, lenen, schenken, leasen, vergunnen, in sublicentie geven, verhandelen, bekendmaken of op een andere manier beschikbaar te maken aan derden, (3) de Software te reproduceren, opnieuw te vervaardigen of op een andere manier te vermenigvuldigen, met uitzondering van de nodige back-up-kopieën bewaard binnen de lokalen van de Opdrachtgever, (4) (te proberen) de Software te reverse-assembleren, reverse-compileren of reverse-engineeren, en (5) de Software te gebruiken met het doel Software of enige andere methode of module te (helpen) ontwikkelen met de bedoeling (substantieel) dezelfde functie als (een deel van) zulke Software uit te voeren. Het begrip “derden” omvat, zonder daartoe beperkt te zijn, moeder-, dochter-, zuster- of andere aanverwante vennootschappen van de Opdrachtgever.

15. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

15.1 De Opdrachtgever geeft aan Crius de toelating om de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Crius aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen Crius en de Opdrachtgever.

15.2 De Opdrachtgever kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Opdrachtgever geen commerciële informatie van Crius meer wenst te ontvangen, dient de Opdrachtgever Crius hiervan op de hoogte te brengen.

15.3 De Opdrachtgever garandeert dat hij steeds de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna genoemd: de “Privacywet”) naleeft bij de verwerking van persoonsgegevens in de Software. De Opdrachtgever vrijwaart Crius volledig en op eigen kost voor alle aanspraken van derden in dit kader.

16. GESCHILLEN

De partijen verbinden zich ertoe alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en /of de overeenkomsten mochten ontstaan, het mediatiereglement van CEPINA toe te passen. Indien de mediatie niet lukt, dan zal het geschil definitief beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Crius, tenzij Crius de normaal bevoegde rechtbank verkiest.

17. TAAL

De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar.

Crius Group

Verbeter de productie- en redactieactiviteiten van jouw uitgeverij

Volg ons via onze sociale media

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en je ontvangt onze halfjaarlijkse nieuwsupdate in je mailbox. Daarmee houden we je onder andere op de hoogte van de events die we organiseren.

Schrijf je in voor onze nieuwsupdates

Crius Group © 2024
Vaartstraat 66, B-2235 Hulshout
Algemene voorwaarden
Gemaakt met ♡ door Think Tomorrow