Privacy en cookie policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Crius Group, Vaartstraat 66 – 2235 Hulshout, BE 0479 662 525 (hierna: “CRIUS GROUP”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website www.crius-group.com door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 – Algemeen

1.1. CRIUS GROUP stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is CRIUS GROUP. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

   Artikel 2 – Persoonsgegevens

   Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

   • Connectie-informatie: alle informatie die wij verzamelen als je gebruikmaakt van onze digitale diensten zoals de website van Crius Group. Hiermee kunnen we de toepassingen beveiligen en je een optimale ondersteuning bieden tijdens het surfen. Deze categorie bevat o.a. het IP-adres, toestelinformatie, …
   • Informatie ter identificatie: informatie die wij verzamelen indien je je bijvoorbeeld inschrijft voor onze nieuwsbrief of indien je meer informatie over onze producten en diensten bij ons opvraagt. Deze categorie omvat uw naam, voornaam, functie, bedrijfsnaam en e-mailadres;
   • Cookie-informatie: door het bijhouden van deze informatie kan je sneller surfen. Ze helpen je ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website (meer informatie over ons cookiebeleid vind je in artikel 9).;

   CRIUS GROUP kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

   • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
   • tijdens je identificatie en gebruik van de website;

   De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

   Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

   3.1. Algemene doeleinden:

   CRIUS GROUP zal jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

   • Om de dienstverlening en website van CRIUS GROUP te verbeteren: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van CRIUS GROUP om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
   • Voor sales-en marketingcampagnes: we gebruiken je persoonsgegevens om sales- en marketingcampagnes te organiseren om onze diensten te promoten. Dit doen we uiteraard alleen indien we je expliciete, voorafgaande toestemming hebben gekregen;
   • Voor een optimale surfervaring: met jouw expliciete, voorafgaande toestemming (cookies), gebruiken wij je persoonsgegevens om je een optimale surfervaring aan te bieden;
   • Om diensten te verlenen: de levering en facturatie van door jouw bestelde producten en/of diensten..

   U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

   3.2. Direct marketing:

   De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

   Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan CRIUS GROUP je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot CRIUS GROUP, haar producten en/of diensten. CRIUS GROUP kan de door jouw verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door CRIUS GROUP bewaarde documenten.

   Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

   3.3. Doorgifte aan derden:

   Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van CRIUS GROUP, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien CRIUS GROUP failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van CRIUS GROUP geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

   CRIUS GROUP zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat CRIUS GROUP je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

   CRIUS GROUP zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met je voorafgaande toestemming.

   3.4. Wettelijke vereisten:

   In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat CRIUS GROUP je persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. CRIUS GROUP zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

   Artikel 4 – Duur van de verwerking

   De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen CRIUS GROUP en de klant. Standaard hanteren wij hiervoor een periode van 5 jaar. Indien er gedurende een periode van 5 jaar geen sprake is van enige samenwerking, verwijderen wij je gegevens uit onze databases.

   Artikel 5 – Uw rechten

   5.1. Recht van toegang en inzage:

   Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

   5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

   Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CRIUS GROUP. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, we bepaalde diensten en producten niet kunnen aanbieden. 

   Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

   5.3. Recht van verzet:

   Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

   Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 

   5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

   Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

   5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

   Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

   5.6. Uitoefening van je rechten:

   Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@crius-group.com, per post naar CRIUS GROUP [Vaartstraat 66, 2235 Hulshout], mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

   5.7. Automatische beslissingen en profiling:

   De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

   5.8. Recht om klacht in te dienen:

   Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

   Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

   Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

   Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

   Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

   In geen geval kan CRIUS GROUP aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

   Je moet altijd de veiligheidsvoorschriften naleven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

   Artikel 7 – Toegang door derden

   Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

   Artikel 8 – Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit 

   Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

   Gegevensbeschermingautoriteit
   Drukpersstraat 35
   1000 Brussel
   Tel. +32 (0)2 274 48 00
   Fax +32 (0)2 274 48 35
   e-mail: contact@apd-gba.be

   Artikel 9 – Cookies 

   9.1. Wat zijn cookies?

   Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van CRIUS GROUP en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. 

   9.2. Waarom gebruiken we cookies?

   Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

   Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

   9.3. Soorten cookies:

   De website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

   1. Strikt noodzakelijke cookies / Onmisbare cookies:
    Deze cookies heb je nodig om onze website te bezoeken en op bepaalde pagina’s te surfen. Ze helpen je bijvoorbeeld om te navigeren tussen pagina’s of om formulieren in te vullen. Als je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.
   2. Functionele cookies:
    Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en zorgen ervoor dat je meer gepersonaliseerd kan surfen en onthouden je voorkeuren. Kortom, deze cookies maken het surfen een stuk aangenamer.
   3. Performantie- en analysecookies:
    Deze cookies verzamelen algemene informatie over het gebruik dat bezoekers maken van onze website. Hiermee willen we de inhoud van onze website verbeteren, ze meer aanpassen aan de wensen van onze bezoekers en ze gebruiksvriendelijker maken. Voorbeelden zijn cookies die het aantal unieke bezoekers tellen en cookies die bijhouden welke pagina’s het populairst zijn.
   4. Socialemediacookies:
    De website van CRIUS GROUP verwijst soms door naar andere websites via een aanklikbare link om onze activiteiten te ondersteunen. Als je deze (externe) sites bezoekt, kunnen ook cookies worden gemaakt. Voor meer informatie hiervoor bekijk je best de privacy policy van de websites in kwestie. Je kan de content van de CRIUS GROUP website ook via buttons delen op sociale media. Deze kunnen dan op hun beurt cookies plaatsen op de website van CRIUS GROUP en via deze weg gegevens verzamelen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Opgelet, deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.
   5. Overige cookies:
    Dit zijn cookies die in geen van de bovenstaande categorieën thuishoren. Zoals de cookies die we gebruiken om onze website te optimaliseren en onze eigen webanalyses te maken. Het gaat om zogenaamde webanalysecookies. Je kan statistieken maken met de informatie die zij verzamelen. Deze geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Deze cookies helpen ons om de structuur, de navigatie en de inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

   Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

   9.4. Uw toestemming:

   Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kanaltijd de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus je toestemming intrekken.

   Je kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

   Je kantevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

   Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@crius-group.com of per post naar CRIUS GROUP (Vaartstraat 66, 2235 Hulshout).

   Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

   Crius Group

   Verbeter de productie- en redactieactiviteiten van jouw uitgeverij

   Volg ons via onze sociale media

   Schrijf je in op onze nieuwsbrief en je ontvangt onze halfjaarlijkse nieuwsupdate in je mailbox. Daarmee houden we je onder andere op de hoogte van de events die we organiseren.

   Schrijf je in voor onze nieuwsupdates

   Crius Group © 2024
   Vaartstraat 66, B-2235 Hulshout
   Algemene voorwaarden
   Gemaakt met ♡ door Think Tomorrow